Maruf İktisat Dergisi
Yeni Sayı Çıktı

Makaleler

Tümünü Gör
Covid-19 Pandemisi Sonrasında Maliye Politikaları Uygulamaları: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme

Covid-19 Krizi (the Covid-19 recession) hemen hemen bütün dünya ülkelerinin hem arz hem de talep yönünden ani bir daralma yaşaması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Covid-19 Krizi; 2008 Küresel Finans Krizi’nin olumsuz et- kilerinin devam ettiği, ülkelerin yüksek miktarda bütçe açığı verdiği ve kamu borçlarının arttığı bir dönemde or- taya çıkmıştır. Covid-19 Krizi ile beraber ülkeler hızlı bir şekilde maliye politikaları uygulamalarına yönelmiştir.

Devamını Oku
Toplumun Faizli Kredi Hakkındaki Değişen Algısının İncelenmesi: Bir Mülakat Çalışması

Faiz, İslam dinine inanlar açısından haram olan bir işlemdir. Bunun yanında güncel iktisadi sistemde artan fi- nansallaşma ile birlikte birçok yerde faizli işlemler görülebilmektedir. Nitekim toplumdaki bireylerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için ekonomik faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilen faizin haramlığı düsturunu da temel alarak, günümüz kapitalist sisteminde kilit rol oynayan faizin, bireylerin nezdindeki konumunu tespit etmektir.

Devamını Oku
Üniversitelerde Muhasebe Denetiminin Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Strateji Önerileri

Bu çalışmanın temel amacı, üniversitelerdeki muhasebe denetiminin etkinliğini arttıran faktörlerin belirlenmesidir. Bu süreçte ilk olarak, geniş bağlamda bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, muhasebe denetime iliş- kin alt başlıklar incelenmiştir. Netice itibarıyla, muhasebe denetimlerinin etkinliği üzerinde etkili olan 6 farklı kriter belirlenmiştir. Muhasebe denetimlerinin etkinliğine etki eden kriterlerin belirlenmesinin ardından, bu kriterler için uzman görüşleri temin edilmiştir.

Devamını Oku
Muhasebe ve Denetim Kurumu “AAOIFI” Standartları Işığında İslami Bankaların Dış Ticaretin Finansmanındaki Rolü

İslami bankalar iç ve dış ticarette önemli bir rol üstlenmiştir. Bu bankaların dış ticaretteki ödeme araçları, yöntemleri, fi- nansman,sigortavehizmetleriartmıştır.Buçalışmaİslamibankalarındışticaretinşer’ikriterleregöre finansmanındaki rolünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunun için de Vakıf Katılım Bankası’nda uygulanan finansman türlerinden bir örnek seçilmiş ve İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurumu “AAOIFI” standartları ile karşılaştırılmıştır.

Devamını Oku
Kojin Karatani – ‘‘Dünya Tarihinin Yapısı’’ Kitabı Değerlendirmesi

Dünya tarihi neredeyse bir bilgi nesnesi olarak ortaya çıktığından beri toplumsal formasyonlar üzerinden değer- lendirilip okunmuştur. Hegel’i eleştirerek kendi dünya tarihi/toplumsal formasyonlar anlayışını geliştiren Marx, toplumsal formasyon modellerini ‘‘üretim tarzları’’ üzerinden oluşturur. Sovyet tecrübesi gibi bazı pratikler Marxizm’in altyapı-üstyapı gibi temel bazı tezlerinin sorgulanmasına ve sistemin kuşatıcılığı hakkında bazı soru işaretlerinin oluşmasına yol açmıştır.

Devamını Oku

Yayınlarımız