Toplumun Faizli Kredi Hakkındaki Değişen Algısının İncelenmesi: Bir Mülakat Çalışması

Toplumun Faizli Kredi Hakkındaki Değişen Algısının İncelenmesi: Bir Mülakat Çalışması

Faiz, İslam dinine inanlar açısından haram olan bir işlemdir. Bunun yanında güncel iktisadi sistemde artan fi- nansallaşma ile birlikte birçok yerde faizli işlemler görülebilmektedir. Nitekim toplumdaki bireylerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için ekonomik faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilen faizin haramlığı düsturunu da temel alarak, günümüz kapitalist sisteminde kilit rol oynayan faizin, bireylerin nezdindeki konumunu tespit etmektir. İslam iktisadının ilkelerini yerine getirmeye çalışan kurumla- rın, toplum tarafından nasıl değerlendirildiği de buradan öğrenilmiş olacaktır. Çalışma boyunca nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmada veri toplamak için mülakat yöntemi tercih edilmiştir. Mülakata katı- lan kişi sayısı 23 olarak belirlenmiştir. Temel bulgulara göre, mülakatlara katılan bireylerin çoğu çevreden borç istemeden bankalara gitmektedir.

 

Maruf İktisat Dergisi – Haziran 2022- Makale 2 Okumak İçin Tıklayınız