Makaleler

Determination of suitable strategies for the development of biomass energy investments in Turkey by AHP method

Biomass energy investments are very important for Turkey. Biomass energy can be an important resource for Turkey’s energy security. Considering that Turkey is a foreign-dependent country for energy, these investments will contribute to the country’s energy independence. In this context, it would be appropriate for Turkey to take action to increase biomass energy investments. The purpose of this study is to identify appropriate strategies to increase biomass energy investments in Turkey. Within this framework, four different criteria are selected by focusing on literature review. In the following stage, the weights of these items are calculated by AHP methodology.

Devamını Oku
Sultan Melikşâh Döneminde İran İsmâilî Örgütlenmesi ve Hasan Sabbâh

Bu makale, Sultan Melikşâh döneminde İsmailîler ve Hasan Sabbâh arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Sultan Melikşâh’ın hükümdarlığı, 11. yüzyılda Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun zirvesinde olduğu bir döneme denk gelmektedir. İsmailîler, bu dönemde önemli bir dini hareket olarak ortaya çıkmıştır. Hareketin liderlerinden biri olan Hasan Sabbâh, İsmailî mezhebinin etkili bir temsilcisidir.

Devamını Oku
Katılım Bankacılığı Derslerinin İslami Finans Okuryazarlık Düzeyine Etkisi: Aksaray Üniversitesi Örneği

Modern anlamda dünyada ilk örneklerine 1963 yıllarına rastlanılan İslami finansın Türkiye’deki uygulamaları 1984 yılına dayanmaktadır. O tarihten bugüne kadar İslami finansın sektörden aldığı pay istenilen düzeylere ulaşamamıştır. Bu payın artması hususunda kamu otoritesinden sivil toplum kuruluşlarına kadar bütün pay- daşların çabası ve isteği çok yüksek olmuştur.

Devamını Oku
Katılım Finansı Çalışanları İçin Etik Kurallar: AAOIFI Kuralları ve Türk Katılım Finansına Uygulanması

Kamu kesiminin de teşviki ile, ülkemizde Katılım Bankası sayısında artış görülmektedir. Hem bu sayısal artış hem de tanıtım ve hizmet kalitesi faaliyetleriyle sektörün toplam aktiflerinin ve mevduatının daha fazla artması ümit edilmektedir. Türkiye özelinde katılım bankalarının yaşadığı sorunlarının temelinde özel bir düzenlemenin olmaması yer almaktadır. Ülkemizde katılım bankalarının uygulamakla yükümlü olduğu etik mevzuatı da bu çerçevede değerlendirmek mümkündür.

Devamını Oku
Priority Analysis of Problems Encountered in Renewable Energy Investments

The purpose of this study is to identify the most significant problem of renewable energy investments. Firstly, based on the literature evaluation, the problems of the clean energy projects are identified. In this framework, an analysis has been carried out using the analytical hierarchy process method. According to the results of the analysis, it has been determined that performance problems are the most critical issues in this framework. Tech- nological problems also have an essential role in this respect. Location and financial problems have lower weight by comparing with others.

Devamını Oku
صكوك المشاركة وأحكامها في الفقه الإسلامي*

الصكوك الإسلامية أداة تمويلية منبثقة من الفقه الإسلامي، وتصدر على أساس أحد العقود الشرعية في الفقه الإسلامي. تعتبر الصكوك الإسلامية من أهم منتجات الصناعة المالية الإسلامية، ولها دورا هاما في مزاولة النشاط الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق نقل الأموال من الأشخاص الذين يتوفّر لديهم السيولة، إلى

 

Devamını Oku
Paul Oslington – “Doğal Teoloji Olarak Politik Ekonomi” Adlı Kitabın Tahlili

“Dünya tarihinin biçimleyici iki büyük aktörü, din ve ekonomi olagelmiştir”1 sözü, ilginç bir şekilde Neoklasik iktisadın yani çağdaş iktisat öğretisinin kurucusu Alfred Marshall’a aittir. İlginçtir; çünkü çağdaş iktisadi teori ve söylemler teolojiyi/dini görmezden gelmiştir. Ana akım iktisatçılar, iktisa-dın başlı başına bir bilim olması yolunda ilahiyatı ve ahlakı, iktisat ilminden atılması gereken yük olarak görmüş; ilahiyat ve iktisat arasındaki bağlam ve ayrılık noktaları için tartışmalar ve çalış-malar gerçekleştirmiştir.

Devamını Oku
İslam İktisadı Açısından Bütüncül Fayda Teorisi

Değerlendirmeye konu olan kitap, Yusuf Dinç’in 2018 yılında araştırma sürecine başladığı, İslam iktisadına teo- rik bir içerik üretme ve ihtiyacı giderme gayretinde yürütülmüş bir çalışmadır. Son dönem de İslam iktisadı alanı- na artan rağbet ile, birçok çalışma ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ise fayda kavramını merkeze alarak, İslam iktisadı bakış açısıyla yeni bir boyut kazandırmaktadır. Kapitalizmin bölüşüm problemine gayret ilkesi ile çözüm önerisi getirmekte; büyüme ve kalkınma temelinde yeniden ele alınması yönüyle de diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.

Devamını Oku
Covid-19 Pandemisi Sonrasında Maliye Politikaları Uygulamaları: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme

Covid-19 Krizi (the Covid-19 recession) hemen hemen bütün dünya ülkelerinin hem arz hem de talep yönünden ani bir daralma yaşaması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Covid-19 Krizi; 2008 Küresel Finans Krizi’nin olumsuz et- kilerinin devam ettiği, ülkelerin yüksek miktarda bütçe açığı verdiği ve kamu borçlarının arttığı bir dönemde or- taya çıkmıştır. Covid-19 Krizi ile beraber ülkeler hızlı bir şekilde maliye politikaları uygulamalarına yönelmiştir.

Devamını Oku
Toplumun Faizli Kredi Hakkındaki Değişen Algısının İncelenmesi: Bir Mülakat Çalışması

Faiz, İslam dinine inanlar açısından haram olan bir işlemdir. Bunun yanında güncel iktisadi sistemde artan fi- nansallaşma ile birlikte birçok yerde faizli işlemler görülebilmektedir. Nitekim toplumdaki bireylerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için ekonomik faaliyetlerde bulunmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilen faizin haramlığı düsturunu da temel alarak, günümüz kapitalist sisteminde kilit rol oynayan faizin, bireylerin nezdindeki konumunu tespit etmektir.

Devamını Oku
Üniversitelerde Muhasebe Denetiminin Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Strateji Önerileri

Bu çalışmanın temel amacı, üniversitelerdeki muhasebe denetiminin etkinliğini arttıran faktörlerin belirlenmesidir. Bu süreçte ilk olarak, geniş bağlamda bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, muhasebe denetime iliş- kin alt başlıklar incelenmiştir. Netice itibarıyla, muhasebe denetimlerinin etkinliği üzerinde etkili olan 6 farklı kriter belirlenmiştir. Muhasebe denetimlerinin etkinliğine etki eden kriterlerin belirlenmesinin ardından, bu kriterler için uzman görüşleri temin edilmiştir.

Devamını Oku
Muhasebe ve Denetim Kurumu “AAOIFI” Standartları Işığında İslami Bankaların Dış Ticaretin Finansmanındaki Rolü

İslami bankalar iç ve dış ticarette önemli bir rol üstlenmiştir. Bu bankaların dış ticaretteki ödeme araçları, yöntemleri, fi- nansman,sigortavehizmetleriartmıştır.Buçalışmaİslamibankalarındışticaretinşer’ikriterleregöre finansmanındaki rolünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunun için de Vakıf Katılım Bankası’nda uygulanan finansman türlerinden bir örnek seçilmiş ve İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurumu “AAOIFI” standartları ile karşılaştırılmıştır.

Devamını Oku
Kojin Karatani – ‘‘Dünya Tarihinin Yapısı’’ Kitabı Değerlendirmesi

Dünya tarihi neredeyse bir bilgi nesnesi olarak ortaya çıktığından beri toplumsal formasyonlar üzerinden değer- lendirilip okunmuştur. Hegel’i eleştirerek kendi dünya tarihi/toplumsal formasyonlar anlayışını geliştiren Marx, toplumsal formasyon modellerini ‘‘üretim tarzları’’ üzerinden oluşturur. Sovyet tecrübesi gibi bazı pratikler Marxizm’in altyapı-üstyapı gibi temel bazı tezlerinin sorgulanmasına ve sistemin kuşatıcılığı hakkında bazı soru işaretlerinin oluşmasına yol açmıştır.

Devamını Oku
İbn Haldun ve İktisadi Görüşleri

14 yüzyıl düşünürlerinden olan İbn Haldun, yaşadığı dönemde toplumların yapısını inceleyerek, toplumsal yapının temelinde birtakım ekonomik faktörlerin yer aldığını öne sürmüştür. Mukaddime adlı eserinde, söz konusu ekonomik faktörleri ve iktisadi faaliyetleri,ortaya koyduğu “Umran” ilmi çerçevesinde açıklamaya çalışmıştır. Eserinde, toplumların doğuşundan çöküşüne kadar tüm aşamaların, iktisadi faaliyetleri doğrudan etkilediğine ve daha iyi bir toplumsal yaşam için iktisadi faaliyetlerin büyük bir öneme sahip olduğuna dair görüşlere yer vermiştir. Tespitleri ve ortaya koyduğu fikirleri, bugünün toplumsal problemlerine dahi cevap verebilecek geçerliliğe sahiptir.

 

Devamını Oku
Measuring the Capacity of Global Human Capital as a tool of Socio-economic Development in E7 Economies

The aim of this study is to measure the capacity of human capital in E7 economies. Within this framework, 4 different dimensions and 21 criteria, emphasized in the Global Human Capital report, are taken into the consideration. In the first phase of the analysis, fuzzy DEMATEL methodology is used in order to weight these dimensions and criteria. In addition to this situation, the MOORA approach is considered to rank E7 economies with respect to the capacity of human capital. The findings show that deployment and know-how are the most important dimensions. Additionally, it is defined that underemployment rate and availability of skilled employee have the highest weights among criteria.

Devamını Oku
İstanbul’da Yaşayan Evsizlerin Sosyoekonomik Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Fatih İlçesi Üzerine Bir İnceleme

Kentleşmenin yaygın hale gelmesi sonucu çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan bir tanesi de evsizlik sorunudur. Evsizlik sorunu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değişkenlik göstermektedir. Evsizliğin oluşmasında ekonomik ve sosyal faktörler, önemli kaynaklar olarak görülmektedir. Çalışmamızda İstanbul’da yaşayan evsizlerin sosyoekonomik durumları ve sorunlarının ortaya çıkartılması amaç edinilmiştir.

Devamını Oku
Islamic Banking in Turkey: A Critical Evaluation on Deficiencies, Necessities, and Challenges

It is important to first identify the deficiencies and challenges which faced participation banking in Turkey to develop further and reach its expected potential. This paper seeks the reasons which Turkey does not show a similar development compared to many Muslim countries, even though its participation banking practices started simultaneously with them. The main purpose of this study is to reveal the deficiencies and challenges of participation banking in Turkey. It presents a descriptive study by making a literature review and trying to interpret the macro-economic data of TKBB about deficiencies of participation banking in Turkey.

Devamını Oku
Abraham L. Udovitch, Orta Çağ İslam Dünyasında Ortaklık Ve Kâr*

Orta Çağ İslam Dünyasında ticari hayatın hareketliliği, ortaklık konusuyla yakından ilişkilidir. Abraham Udovitch’nin bu eseri; ticarî ortaklık konusunu detaylı olarak ele alan başlıca eserlerden biridir.  Yazar bu eserinde, Orta Çağ İslam Dünyasında ortaklık konusunu üç ana tema ve üç mezhep üzerinden değerlendirmiştir. Ortaklıkta sınırlı yetki olan inan ortaklığı ve sınırsız yetki olan mufavaza ortaklığı ile mudarebe ortaklıklarını; Hanefi, Maliki ve Şafi mezheplerinin ana klasik metinleri üzerinden incelemiştir.

Devamını Oku
Tag el-Din’in “Ekonominin Temelleri: Ahlaki bir Yaklaşım” Adlı Kitabının Tahlili

İslam ekonomisi ya da iktisadına dair genel bir çerçeve çizen, giriş niteliğindeki kitapların sayısı, son birkaç seneye gelinceye değin çok azdı. Ahmet Tabakoğlu’nun İslam İktisadına Giriş kitabı bu anlamda yeri ayrı olan bir kitaptır. Buna ilaveten birkaç tane de çeviri kitap bulunmaktadır; M. A. Mannan’ın İslam Ekonomisi: Teori ve Pratik, Mahmud Ebussuud’un İslami İktisad’ın Esasları gibi. 2016’da kurulan İKAM’ın (İslam İktisadı Araştırma Merkezi) İktisat Yayınları

Devamını Oku
Effects of Governmental Policies in Banking Industry by using Fuzzy DEMATEL

The aim of this study is to evaluate the effects of the governmental policies in the banking industry. For this purpose, a detailed literature review is conducted, and 5 different governmental policies are identified. Furthermore, these policies are weighted by using fuzzy DEMATEL approach. The findings indicate that the most important government implementation regarding the banking industry is related to the risk policy. This shows that governments should make necessary regulations related to the management of different risk types of the banks, such as credit, market and operational risks. Therefore, it is recommended that governments should make necessary regulations for risk management activities of the banks and follow the banks to understand whether they take these actions or not.

Devamını Oku
Takıyyüddin İbn Teymiyye ve İktisadi Görüşleri

İbn Teymiyye’nin iktisadi görüşlerini ele alan bu çalışma onun hayatı, genel görüşleri, dönemin iktisadi koşulları ve iktisadi görüşleri şeklinde başlıklandırılarak oluşturulmuştur. Çalışma yapılırken mümkün olduğu kadar birincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Para, faiz, narh uygulaması, îne, teverruk, iş bölümü, etkin piyasa ve toprak kiralanması gibi konulardaki görüşleri onun Hisbe, es- Siyasetü’ş Şeriyye ve Mecmû’u Fetâvâ adlı eserleri üzerinden ele alınmıştır.

Devamını Oku
Nizamülkmülk ve İktisadi Fikirleri

Erken dönem İslam âlimleri sadece bir disiplinle yetinmeyip tarihten felsefeye, edebiyattan sanata pek çok farklı alanda ilim tahsil etmiş ve eserler vermişlerdir. Bilimin uzmanlaşma yönünde nitelik kazanmasıyla birlikte bu tarz geniş kapsamlı ilmi eserlerin sayısı azalmış ve bu tarz çoklu disipliner çalışmalara verilen önem giderek kaybolmuştur. Bu çalışmada temel hedef bir siyasetçi olan Nizamülmülk’ün Siyasetname’si özelinde iktisadi fikirlerini ortaya çıkarmak ve bu fikirlerin modern iktisadi literatürün neresinde yer aldığına dair çıkarımlar yapmaktır.

Devamını Oku
İbn Miskeveyh’in Ahlak Penceresinden Adalet Anlayışı ve İktisadi Meselelere Etkisi

İslâm iktisat düşüncesinin tarihi gelişiminde ahlâk ilminin ve eserlerinin önemli bir yeri vardır. Klasik anlayışta ahlâk, ekonomi (ev idaresi) ve siyaset (şehir idaresi) disiplinlerinin birbirini tamamladığı ve bütünüyle tasnif edilemeyecekleri görüşü hakimdir. Böyle bütüncül bir anlayışın İslâm iktisat düşüncesinin daha doğru konumlandırılmasına katkısı büyüktür

Devamını Oku
Maruf Bir İktisada Doğru

Ekonominin klasik olarak kabul gören tanımı içinde geçen kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarıyla dengelenmesi yaklaşımı, toplumun ihtiyaç ve faydasının bireyin istek ve arzularına feda edilmesidir. 

Devamını Oku
Marufa Doğru

Maruf kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. arf kelime kökünden türetilmiştir. Kelimenin yüksek sayıda türevi kullanım alanında yer bulmaktadır. Bu kavramın, Arap toplumları dışında da özgün haliyle kullanımda olan türevleri bulunmaktadır. İsminden müsemma olmalı ki, çok bilinen, sevilen ve benimsenen bir halde dolaşımda bulunmaya devam etmektedir. 

Devamını Oku