Covid-19 Pandemisi Sonrasında Maliye Politikaları Uygulamaları: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme

Covid-19 Pandemisi Sonrasında Maliye Politikaları Uygulamaları: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme

Covid-19 Krizi (the Covid-19 recession) hemen hemen bütün dünya ülkelerinin hem arz hem de talep yönünden ani bir daralma yaşaması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Covid-19 Krizi; 2008 Küresel Finans Krizi’nin olumsuz et- kilerinin devam ettiği, ülkelerin yüksek miktarda bütçe açığı verdiği ve kamu borçlarının arttığı bir dönemde or- taya çıkmıştır. Covid-19 Krizi ile beraber ülkeler hızlı bir şekilde maliye politikaları uygulamalarına yönelmiştir.

İlgili maliye politikalarının bileşiminin incelenmesi, klasik ve modern uygulamalarının ortaya konulması, uy- gulama araçlarının detaylandırılması, yeni trendlerin ortaya konulması ilerleyen yıllardaki birçok çalışmanın temelini oluşturacaktır. Maliye politikalarıyla ilgili tarihsel tecrübe ilerleyen dönemlere de ışık tutacaktır. Bu çalışmada çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar, dergiler, gazeteler incelenerek nitel veri analizlerinden dokü- man taraması (belge taraması) yapılmıştır. Maliye politikalarının özellikle Türkiye örneğinde genel çerçevesinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

 

Maruf İktisat Dergisi – Haziran 2022- Makale 1 Okumak İçin Tıklayınız