Muhasebe ve Denetim Kurumu “AAOIFI” Standartları Işığında İslami Bankaların Dış Ticaretin Finansmanındaki Rolü

Muhasebe ve Denetim Kurumu “AAOIFI” Standartları Işığında İslami Bankaların Dış Ticaretin Finansmanındaki Rolü

İslami bankalar iç ve dış ticarette önemli bir rol üstlenmiştir. Bu bankaların dış ticaretteki ödeme araçları, yöntemleri, fi- nansman,sigortavehizmetleriartmıştır.Buçalışmaİslamibankalarındışticaretinşer’ikriterleregöre finansmanındaki rolünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunun için de Vakıf Katılım Bankası’nda uygulanan finansman türlerinden bir örnek seçilmiş ve İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurumu “AAOIFI” standartları ile karşılaştırılmıştır. Temel araştırma problemi, “İslami bankaların dış ticaretin finansmanındaki rolü nedir?” Bu araştırma, dış ticaret olgu- sunu ve İslami bankalar tarafından finanse edilmesini tahlil etmek için betimsel analitik bir yaklaşım benimsemiştir. Araştırmanın teorik çerçevesini dış ticaret kavramı ve uygulamadaki durumu, dış ticarette kullanılan ödeme araçları, dış ticaretteki şer’i standartlar, İslami bankaların tanımı; İslami bankacılık finansmanı kavramı, önemi ve çeşitleri oluşturmaktadır. Araştırmada çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.

 

Maruf İktisat Dergisi – Haziran 2022- Makale 4 Okumak İçin Tıklayınız