Maruf İktisat Dergisi İlk Yazı Çağrısı 15 Temmuz – 15 Eylül

“MARUF BİR İKTİSADA DOĞRU”

Maruf İktisat ilk sayısında, “Maruf Bir İktisat” arayışıyla yola çıkıyor. Maruf bir iktisadi anlayışın ürettiği maruf bir iktisadın ne anlama geldiği, hangi aksiyomları ve işlevsel mekanizmaları içerdiğine dair derinlikli, nitelikli, saha çalışmalarına dayanan, felsefi sorgulamalar ve açılımlar getiren iktisat ve İslam iktisadı başta olmak üzere tüm sosyal bilimlerden gelen çalışmalar kabul edilecektir.

Birçok kesimden akademisyen, toplum bilimci, uygulayıcı bakış açısından artık yeni bir iktisadi sistemin gerekliliği tartışılmaktadır. Maruf İktisat Dergisi de “Maruf İktisat” önermesi ve kavramsallaştırmasını ortaya atarak bu ihtiyaca yönelik çalışmalar üretme gayretine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Maruf bir iktisat anlayışı ekonomiye dair tüm kavramların yeniden tanımlanması ve bu anlayış içerisinde yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla bu tasavvura göre; ahlak ve ekonomi, çevre ve sorumluluk, mülkiyet ve emanet, emek ve hak, sermaye ve rızk gibi tüm kavramlar yeniden tanımlanacak ve bu ilişki biçimleri içinden anlam bulacaklardır. Ekonomik yapının toplumun maslahatı önceliğine göre düzenlenmesi Maruf Bir İktisadın en önemli yapıtaşlarından birisidir.

Maruf İktisat Dergisi, esas olarak İslam iktisadı çalışmalarının akademik düzeyde anlatılmasını, anlaşılmasını, geliştirilmesini ve kavramsallaştırılmasını öncelemektedir. Bunun yanında, Maruf İktisat Dergisi, konvansiyonel iktisada eleştirel bir yaklaşım sunan alternatif, özgün ve yenilikçi iktisat yaklaşımlarının da literatüre kazandırılmasını hedeflemektedir.

Maruf İktisat Dergisi, İslam İktisadı alanındaki akademik çalışmaları barındırmayı hedeflemekle beraber iktisat alanına, konvansiyonel iktisada, iktisadi sistem ve teorisine dair eleştirellik içeren Heterodoks yaklaşımlara da açıktır. Bu çerçevede ampirik ve teorik çalışmalar, alan taraması, iktisat metodolojisi, iktisadi düşünce tarihi, simülasyon temelli analizler, iktisadın diğer disiplinlerle ilişkisi, sürdürülebilirlik, kalkınma, davranışsal iktisat, kurumsal iktisat alanlarında yapılan çalışmaların yayınlanması da planlanmaktadır.

Amaç ve kapsam, yazım kuralları, yayın politikası gibi Maruf İktisat Dergisiyle ilgili bilgiler www.marufiktisat.com internet adresinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

 

  • Maruf Bir İktisadın Bileşenleri
  • Ahlaki ve Etik Bir Ekonomiye Dair Gereksinim
  • Sosyal Ekonomi Anlayışının Veçheleri
  • İktisadın Sorunları ve Çözüm Önerileri
  • Ekonomik Yapıya Dair Sorunlar ve Analizler